لبوسل - فروت میکس اس سی

کد محصول ___________-_____________________________

لبوسل - ایزن - سیترات گلد

کد محصول ___________-__________-____________________

لبوسل-کلسیم-فورت اس سی

کد محصول __________-__________-___________________

لبوسل- آکوابور اس سی

کد محصول __________-_________________________

آمینوسل - پی اس

کد محصول _______________-___________

لبوسل-زینک700 اس سی

کد محصول __________-________700__________

لبوسل- توتال کر

کد محصول __________-________________

لبوسل-روبوستوس اس سی

کد محصول __________-__________________________

فیلتر بندها

ساختار کود

نوع مصرف کود

کاربری کود

عناصرپرمصرف

کاربرد کود